Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Elke opleiding of groep van opleidingen heeft een Onderwijs- en Examenregeling (OER). De OER bevat alle regels over de opleiding, met het accent op toetsing en examinering. De OER is onderdeel van het Studentenstatuut van HBO Helder en gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

WAAR STAAT DE OER?

Je vindt de OER van elke opleiding op Moodle. Ga naar studiegids > selecteer de betreffende opleiding > kijk onder ‘Onderwijs- en Examenregeling’.

ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De opleidingsmanager is verantwoordelijk voor de OER van de eigen opleiding. Na advies en instemming van de opleidingscommissie (OC), stelt de directeur van de faculteit / het domein de OER definitief vast.

De examencommissie stelt vast of een student voldoet aan de regels voor het afsluitend examen zoals vastgesteld in de OER. Op basis van deze regels wordt bepaald of een student alle kennis, inzicht en vaardigheden bezit voor het behalen van een diploma.

Als een student in beroep wil tegen een besluit van de examencommissie kan hij/zij terecht bij de COBEX via het Loket beroep, bezwaar en klacht .