Commissies

Binnen de opleidingen van HBO Helder zijn verschillende (verplichte) commissies actief:

 1. Examencommissie
 2. Opleidingscommissie
 3. Beroepenveldcommissie

Examencommissie

De examencommissie van de faculteit of opleiding stelt op objectieve wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden uit de Onderwijs- en examenregeling (OER) en aan de eindkwalificaties van de opleiding.

De examencommissie:

 • bewaakt de kwaliteit van tentamens, examens en diplomaverlening. Het instellingsbestuur (in de faculteiten vertegenwoordigd door de faculteitsvoorzitter) is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de accreditatie.
 • stelt richtlijnen en aanwijzingen vast (binnen het kader van de OER) om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen;
 • wijst examinatoren aan;
 • reikt het getuigschrift uit;
 • verleent vrijstellingen;
 • treft maatregelen in geval van fraude;
 • stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden.
 • speelt een belangrijke rol bij de accreditatie van de opleiding vanwege haar verantwoordelijkheid op het gebied van toetsing en gerealiseerd eindniveau.

Opleidingscommissie

Elke opleiding heeft een Opleidingscommissie (OC) die de kwaliteit van de opleiding bewaakt. De OC bestaat uit studenten en docenten (50/50) en is officieel een medezeggenschapsorgaan. De OC heeft adviesrecht en instemmingsrecht op enkele onderdelen van de Onderwijs-en Examenregeling (OER) en beslist mee over belangrijke zaken binnen de opleiding.

WAT DOET EEN OPLEIDINGSCOMMISSIE?
 • Adviseert over de inhoud van de opleiding, de toetsing en examinering.
 • Adviseert over de OER en heeft instemmingsrecht op bepaalde OER-onderdelen, zoals de inhoud van afstudeerrichtingen, de studielast en de vorm van onderwijsevaluatie.
 • Bespreekt onderwijsevaluaties, signaleert en analyseert de ontwikkelingen binnen de opleiding en adviseert de opleidingsmanager over verbetermaatregelen.
 • Signaleert problemen bij studenten en medewerkers, bijvoorbeeld door middel van gesprekken of enquêtes.

Beroepenveldcommissie

Iedere opleiding binnen HBO Helder heeft een beroepenveldcommissie of een werkveldcommissie. Deze commissie bestaat uit leden die werken in het beroepenveld van de opleiding en dus inzicht hebben in de ontwikkelingen in de beroepspraktijk. De werkveldcommissie komt minimaal een keer per jaar bij elkaar voor overleg en kan tussentijds voor advies worden benaderd.